بسم الله الرحمن الرحیم

a picture for header

در این سایت آشنایی کلی با گوش و نحوه شنوایی انسان پیدا می کنید

گوش انسان به طور کلی سه بخش دارد
  1. گوش خارجی
  2. گوش میانی
  3. گوش داخلی
a picture of human's ear

برای آشنایی با هر یک روی قسمت مربوطه کلیک کنید